disto leica disto เครื่องมือสำรวจ
เครื่องวัดระยะด้วยเลเซอร์ @การประปานครหลวง
7 ส.ค. 2557

CIG แนะนำการใช้งานเครื่องวัดระยะด้วยแสงเลเซอร์ LEICA ตระกูล Disto ที่การประปานครหลวง  
ได้รับความสนใจจาก เจ้าหน้าที่ของการประปานครหลวงเป็นอย่างมาก เพราะเครื่องสามารถนำไปใช้ในงานการของการประปาได้ สะดวกในการพกพา และใช้งาน

Back Share