1. ตัวเครื่องมีลักษณะคล้ายปากกา เคลื่อนที่โดยใช้ลูกล้อเคลื่อนไปตามเส้นทางที่ต้องการหาค่าระยะทาง
  2. ความละเอียดถูกต้อง 0.025 นิ้ว (Accuracy) อยู่ในเกณฑ์ร้อยละ 99.75
  3. มีจอ LCD แสดงผลค่าที่วัดได้ สามารถแสดงผลได้อย่างน้อย 7 หลัก  
  4. มีปุ่มกด เพื่อควบคุมการทำงานของเครื่อง
  5. สามารถวัดระยะทาง, หาพื้นที่และหาปริมาตรได้ในเครื่องเดียวกัน
  6. สามารถใช้วัดได้ทั้งมาตราเมตริก และอังกฤษ
  7. สามารถเรียกดูค่าที่ทำการวัดไว้ก่อนหน้าได้
  • Scale Master Pro
  • กล่องบรรจุ
  • คู่มือการใช้งาน
Back Share Print